Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2018

victorian
11:46
4595 5e02
Reposted fromPoranny Poranny via8agienny 8agienny
victorian
11:43
4800 5721
Reposted fromrubinek rubinek viaoll oll
victorian
08:52
8114 c6f4 500
Reposted fromczinok czinok via8agienny 8agienny
victorian
08:52
8739 980a
Reposted fromoll oll

October 18 2018

victorian
19:10
6101 91d0 500
Reposted frommeem meem viainzynier inzynier
victorian
19:08
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viainzynier inzynier
victorian
19:03
1467 ae94
monday
Reposted frommomost momost viasober sober
victorian
19:00
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacukrowa cukrowa
victorian
18:58
4700 ec66
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
victorian
18:56


otter space
Reposted fromthepunnery thepunnery viainsanedreamer insanedreamer

October 17 2018

19:46
victorian
19:45
victorian
19:44
Reposted fromtgs tgs viainzynier inzynier
victorian
19:42
Reposted fromgruetze gruetze viasoadysta soadysta
victorian
19:42
9881 57f1 500
victorian
19:41
4281 5517 500
Reposted fromoll oll
victorian
19:40
Poprzez stosowanie zasad savoir-vivre’u w życiu codziennym możemy wpływać na nasze otoczenie i, choćby na małą skalę, być inspirującym przykładem dla innych. Niewykluczone, że gdy machniecie kierowcy ręką w podziękowaniu za miły gest, następnym razem będzie on bardziej skłonny wpuścić innych na swój pas ruchu. Nigdy nie wiadomo, co może wyniknąć z niewinnego skinięcia dłonią.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaoll oll
victorian
19:40
7079 934c
Reposted frompuella13 puella13 viaoll oll
victorian
19:37
4439 0857 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadimer dimer
victorian
19:37
0817 1dcc
Reposted fromDavyJones DavyJones viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl